Pravila Hatch! programa

 

1.                   Opće odredbe

 

1.1.           Ovim odredbama utvrđuju se pravila Hatch! programa, prava i obveze članova te prava i obveze partnera i društva Login d.o.o.

 

2.                   Značenje pojedinih pojmova

 

2.1.           „Hatch! program“ je program vjernosti koji Članovima omogućuje da kupnjom proizvoda ili korištenjem usluga Partnera ostvaruju određene pogodnosti.

 

2.2.           „Login“ je LOGIN društvo s ograničenom odgovornošću za informatičku djelatnost iz Rijeke, Mihačeva draga bb, OIB: 38862460256, koji Partnerima nudi uslugu sudjelovanja u Hatch! programu.

 

2.3.             „Partneri“ su poslovni partneri Logina čiji je potpuni i ažurirani popis dostupan na internetskoj adresi www.hatch.hr.

 

2.4.             „Član“ je fizička osoba starija od 18 godina koja je dala izričitu privolu i suglasnost za učlanjenje u Hatch! program.

 

2.5.             „Egg“/„Bod“ je bod Hatch! programa koji se može iskoristiti kao popust pri budućoj kupnji.

 

2.6.             „Hatch! mobilna aplikacija“ je mobilna aplikacija čija je svrha upravljanje, razmjena i preuzimanje sadržaja, skupljanje Eggova/Bodova za Hatch! program i povezivanje različitih skupina Članova i Partnera.

 

2.7.             „Hatch! plastična kartica“ ili „Partner brendirana plastična kartica“ je kartica čija je svrha skupljanje Eggova/Bodova za Hatch! program skeniranjem prilikom kupnje kod Partnera.

 

2.8.             „Grupna kartica“ je kartica koja se odnosi na sustav u koji se povezuju maksimalno četiri kupca radi zajedničkog sakupljanja i korištenja Eggova/Bodova.

 

3.                   Članstvo u Hatch! programu

 

3.1.           Članom Hatch! programa može postati svaka fizička osoba starija od 18 godina koja je dala izričitu privolu i suglasnost za učlanjenje u Program.

 

3.2.          Članstvo u Programu stječe se prihvaćanjem uvjeta iz ovih Pravila. Eggovi/Bodovi se mogu početi prikupljati preuzimanjem Hatch! mobilne aplikacije na mobilni uređaj ili nakon primitka zatražene Hatch! plastične kartice  ili Partner brendirane plastične kartice.

 

4.                   Način prikupljanja i trošenja Eggova/Bodova

 

4.1.          Eggovi/Bodovi se prikupljaju prilikom kupnje kod Partnera na način da se skenira QR kod prodajnog mjesta mobilnim uređajem, ručnim unosom identifikacijskog broja Člana u POS aplikaciju Hatch! ili skeniranjem Hatch! plastične kartice, odnosno u sustavu uvedene Partner brendirane plastične kartice na blagajni Partnera.

 

4.2.          Uvjeti o minimalnom iznosu i razdoblju potrošnje za koje se kod pojedinog Partnera dobivaju Eggovi/Bodovi dostupni su na Hatch! mobilnoj aplikaciji ili na internetskoj adresi https://www.hatch.hr/account/f?p=108:101 uz prethodnu prijavu putem korisničkog profila.

 

4.3.           Eggovi/Bodovi ostvareni kod Partnera zbrajaju se odmah po kupovini. U trenutku kupnje za svakog se Člana provjerava iznos prikupljenih, a neiskorištenih Eggova/Bodova radi utvrđivanja popusta na kupnju. Članovi mogu iskoristiti prikupljene Eggove/Bodove u vrijednosti od 1 EUR popusta po Eggu/Bodu.

 

4.4.           Pravo na popust na temelju prikupljenih Eggova/Bodova ostvaruje se direktno na prodajnom mjestu Partnera. Vrijednost kupovine ne može biti manja od iznosa ostvarenog popusta. Prikupljeni Egg-ovi/Bodovi ne mogu se zamijeniti za gotovinu.

 

4.5.       Eggove/Bodove stečene kod jednog Partnera, Član Hatch! programa ima pravo koristiti isključivo u poslovnicama Partnera kod kojeg su Eggovi/Bodovi stečeni, a radi ostvarivanja prava na popust. Neiskorišteni Eggovi/Bodovi ne propadaju, već se mogu iskoristiti pri budućim kupnjama.

 

4.6.             Uvid u prikupljene Eggove/Bodove moguće je izvršiti putem mobilne aplikacije „Hatch!“ ili putem internetske adrese https://www.hatch.hr/account/f?p=108:101 , uz prethodnu prijavu putem korisničkog profila ili alternativno na linku na stranicama Hatch! Partnera.

 

5.                   Dodatne pogodnosti

 

5.1.             Članstvom u Programu stječe se pravo na ostvarivanje dodatnih pogodnosti u vidu kupona, sudjelovanja u marketinškim kampanjama koje organiziraju Partneri .

 

6.                   Grupna kartica

 

6.1.          Svaki Član Hatch! programa može uz svoj mobilni uređaj na kojem je instalirana Hatch! mobilna aplikacija vezati dodatne mobilne uređaje. Pridruženi mobilni uređaji čine Grupnu karticu. U pogledu ostvarivanja iznosa i trajanja potrošnje potrebne za prikupljanje Egg-ova/Bodova, pridruženi mobilni uređaji se tretiraju kao jedinstveni. Eggovi/Bodovi se mogu trošiti putem bilo kojeg od pridruženih mobilnih uređaja.

 

6.2.           Mobilni uređaji se mogu povezati u Grupnu karticu sukladno uputama na Hatch! mobilnoj aplikaciji.

 

6.3.          Funkcionalnost Grupne kartice može koristiti i Član koji je korisnik plastične kartice, ali isključivo ako preuzme aplikaciju, otvori korisnički profil za rad s mobilnom aplikacijom i veže na njega broj postojeće plastične kartice.

 

6.4.          Pridruženi Član može istupiti iz Grupne kartice na način da provede postupak istupanja putem Hatch! mobilne aplikacije. Član može samostalno istupiti iz grupe ili nositelj osnovnog mobilnog uređaja može isključiti bilo kojeg Člana iz Grupne kartice primjenom posebnih procedura na Hatch! mobilnoj aplikaciji. Prikupljeni Eggovi/Bodovi ostaju preostalim Članovima Grupne kartice. U slučaju da svi Članovi samostalno istupe, ili ih isključi nositelj osnovnog mobilnog uređaja, prikupljeni Eggovi/Bodovi ostaju na isključivo raspolaganje nositelju osnovnog mobilnog uređaja.

 

6.5.             Nakon istupanja Člana iz Grupne kartice nije moguće pristupiti drugom takvom sustavu prije proteka roka od 6 mjeseci.

 

6.6.             Istupanjem nositelja osnovnog mobilnog uređaja iz grupe, ona prestaje postojati, a prikupljeni Eggovi/Bodovi se ne prenose na preostale članove.

 

7.                   Prava i obveze Članova i Logina

 

7.1.           Gubitak ili krađu Hatch! plastične kartice, odnosno Partner brendirane plastične kartice, Član je dužan prijaviti Partneru, nakon čega će Login poništiti karticu ako je istu moguće identificirati. Partner može Člana uputiti na instalaciju Hatch! mobilne aplikacije ili mu izdati potpuno novu karticu na koju se ne mogu prenijeti Eggovi/Bodovi i kuponi koje je član prethodno sakupio putem stare kartice.

 

7.2.           Login ne odgovara za štetu koja bi nastala ako Član drugoj osobi učini dostupnom bilo koju plastičnu karticu uključenu u Hatch! program ili mobilni uređaj s instaliranom Hatch! mobilnom aplikacijom.

 

7.3.           Login ne odgovara za štetu koja bi nastala Članu kao posljedica prekida pristupa Hatch! mobilnoj aplikaciji ili nemogućnosti skeniranja i obrade Hatch! plastične kartice ili bilo koje druge kartice uključene u Hatch! program, bilo uslijed tehničkih poteškoća ili više sile, kao i slučaju otkazivanja jednog dijela Hatch! programa ili Hatch! programa u cijelosti.

 

7.4.            Login ne snosi odgovornost za proizvode i/ili usluge i/ili prava koja Partneri omoguće Članovima u sklopu Hatch! programa.

 

8.                   Prestanak članstva

 

8.1.             Član ima pravo u svakom trenutku Partneru otkazati svoje članstvo u Hatch! programu, a članstvo prestaje  u trenutku kada Partner zaprimi obavijest o otkazu.

 

8.2.             Korisnik plastične kartice  može otkazati svoje članstvo:

 

-          predajom vlastoručno potpisanog obrasca zahtjeva za otkazom članstva u Hatch! programu na prodajnom mjestu Partnera koji obrazac Član može preuzeti na prodajnom mjestu Partnera

-          putem Hatch! web aplikacije kroz postavke korisničkog profila odnosno opciju deaktivacije/brisanja korisničkog profila.

 

8.3.             Korisnik Hatch! mobilne aplikacije može otkazati svoje članstvo:

 

-          u postavkama korisničkog profila odnosno opcijom deaktivacije/brisanja korisničkog profila

-          putem Hatch! web aplikacije u postavkama korisničkog profila odnosno opcijom deaktivacije/brisanja korisničkog profila.

 

8.4.          Partner zadržava pravo isključiti iz Hatch! Programa Člana za kojeg postoji sumnja da se koristi Hatch! plastičnom karticom ili bilo kojom drugom karticom uključenom u Hatch! program te Hatch! mobilnom aplikacijom protivno ovim Pravilima o čemu će ga obavijestiti Login.

 

8.5.         U slučaju izlaska Partnera iz Hatch! programa, Partner se obavezuje obavijestiti Članove o planiranom izlasku najkasnije 30 dana prije datuma izlaska iz programa te im u tom razdoblju omogućiti korištenje nagradnih Eggova/bodova i kupona stečenih zaključno do datuma izlaska Partnera iz Hatch! programa.

 

8.6.         Obavijest o izlasku Partner će dostaviti Članovima objavom putem Hatch! mobilne i Hatch! web aplikacije ili drugim načinima komunikacije izvan Hatch“ sustava, poput elektroničke pošte, tekstualnih poruka.

9.                   Nadležnost i mjerodavno pravo

 

9.1.          Stranke će sve možebitne sporove nastojati prethodno riješiti sporazumno odnosno mirnim putem. U slučaju spora između Člana i Partnera, stranke su suglasne da je nadležan stvarni nadležan sud u sjedištu Partnera, a mjerodavno je hrvatsko pravo.

 

10.               Završne odredbe

 

10.1.        Login zadržava pravo da u bilo koje vrijeme izmijeni ili dopuni ova Pravila o čemu će obavijestiti Članove putem Hatch! mobilne aplikacije ili internetske adrese www.hatch.hr  te neće biti odgovorno za bilo kakve posljedice proizašle iz takvih promjena.

 

10.2.        Ova Pravila primjenjuju se od 01.01.2023. i na snazi su do izdavanja novih Pravila ili izmjena i dopuna postojećih.

 

Član Programa potpisom ili potvrdom ovih Pravila putem Hatch! mobilne ili Hatch! web aplikacije potvrđuje da je iste u cijelosti pročitao, razumio te ih kao takve prihvaća.